مشتریان پروژه های شبکه و امنیت
مرکز دارویی 13 آبان و داروخانه های دانشکده پزشکی مشاور و مجری شبکه و امنیت شرکت پخش سها هلال مشاورامنیت مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) مشاور و پشتیبان امنیت شرکت جهان گسترش تجارت مجری امنیت دفتر سازمان ملل ایران مجری شبکه دیوان محاسبات استان تهران مشاور و مجری شبکه و امنیت شرکت پامیدکو مجری امنیت شرکت و کارخانجات فن آزما گستر مجری شبکه و امنیت شرکت و کارخانجات رافونه مجری امنیت شرکت کریستال ایران مجری امنیت شرکت و کارخانجات تکال گستر مجری و مشاور شبکه و امنیت