مشتریان پروژه های نرم افزار
وزارت آموزش و پرورش کلیه ادارات کل آموزش و پرورش کشور (32 استان) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش دانشگاه شهید رجایی شرکت چاپ و نشر شرکت افست مرکز تحقیقات و پژوهشگاه نیرو ( متن ) موسسه آموزش زبان آریانپور موسسه زبان ایرانمهر مجتمع آموزشی رهیار شرکت روغن زیتون داراب گروه تولیدی محصولات کشاورزی داراب شرکت DSB شرکت دریکا سرامیک کانون یوگا